عفونی

دکتر خلیلی آزاد

روز ساعت
 • چهارشنبه ۳۰ مهر 07:00

مغز و اعصاب

دکترآقایی

روز ساعت
 • سه شنبه ۲۹ مهر 07:00

جراح عمومی

دکتر افتخار

روز ساعت
 • چهارشنبه ۳۰ مهر 07:00

قلب و عروق

تست ورزش

روز ساعت
 • چهارشنبه ۳۰ مهر 07:00

قلب و عروق

اکو

روز ساعت
 • چهارشنبه ۳۰ مهر 07:00

غدد

دکتر اخضری

روز ساعت
 • سه شنبه ۲۹ مهر 07:00
 • چهارشنبه ۳۰ مهر 07:00

اطفال

دکتر سلیم

روز ساعت
 • سه شنبه ۲۹ مهر 07:00

ارتوپدی

دکتر نو نژاد

روز ساعت
 • سه شنبه ۲۹ مهر 07:00

جراح عمومی

دکتر رضائی

روز ساعت
 • چهارشنبه ۳۰ مهر 13:30

اعصاب و روان

دکتر غفوری

روز ساعت
 • سه شنبه ۲۹ مهر 07:00
 • چهارشنبه ۳۰ مهر 07:00

بیهوشی

دکتر والی پور

روز ساعت
 • سه شنبه ۲۹ مهر 07:00

گوش و حلق و بینی

دکتر ارژنگ

روز ساعت
 • چهارشنبه ۳۰ مهر 13:30