کلیه و مجاری ادرار

دکتر محمدی

روز ساعت
 • سه شنبه ۰۷ بهمن 07:00

عفونی

دکتر خلیلی آزاد

روز ساعت
 • شنبه ۰۴ بهمن 07:00
 • چهارشنبه ۰۸ بهمن 07:00

جراح عمومی

دکتر افتخار

روز ساعت
 • دوشنبه ۰۶ بهمن 07:00
 • چهارشنبه ۰۸ بهمن 07:00

قلب و عروق

تست ورزش

روز ساعت
 • یکشنبه ۰۵ بهمن 07:00
 • چهارشنبه ۰۸ بهمن 07:00

قلب و عروق

اکو

روز ساعت
 • یکشنبه ۰۵ بهمن 07:00
 • چهارشنبه ۰۸ بهمن 07:00

غدد

دکتر اخضری

روز ساعت
 • سه شنبه ۰۷ بهمن 07:00
 • چهارشنبه ۰۸ بهمن 07:00

داخلی

دکتر زمانی

روز ساعت
 • شنبه ۰۴ بهمن 07:00

اطفال

دکتر سلیم

روز ساعت
 • سه شنبه ۰۷ بهمن 07:00

اطفال

دکتر غفوری

روز ساعت
 • دوشنبه ۰۶ بهمن 07:00

بیهوشی

دکتر محبی

روز ساعت
 • شنبه ۰۴ بهمن 13:30
 • دوشنبه ۰۶ بهمن 13:30
 • چهارشنبه ۰۸ بهمن 13:30

ارتوپدی

دکتر نو نژاد

روز ساعت
 • سه شنبه ۰۷ بهمن 07:00

جراح عمومی

دکتر رضائی

روز ساعت
 • شنبه ۰۴ بهمن 13:30
 • دوشنبه ۰۶ بهمن 13:30
 • چهارشنبه ۰۸ بهمن 13:30