عفونی

دکتر خلیلی آزاد

روز ساعت
 • چهارشنبه ۲۲ مرداد 07:00

مغز و اعصاب

دکترآقایی

روز ساعت
 • دوشنبه ۲۰ مرداد 07:00

جراح عمومی

دکتر افتخار

روز ساعت
 • دوشنبه ۲۰ مرداد 07:00
 • چهارشنبه ۲۲ مرداد 07:00

قلب و عروق

تست ورزش

روز ساعت
 • یکشنبه ۱۹ مرداد 07:00

قلب و عروق

اکو

روز ساعت
 • یکشنبه ۱۹ مرداد 07:00

غدد

دکتر اخضری

روز ساعت
 • یکشنبه ۱۹ مرداد 07:00
 • سه شنبه ۲۱ مرداد 07:00
 • چهارشنبه ۲۲ مرداد 07:00

زنان و زایمان

دکتر موسوی

روز ساعت
 • یکشنبه ۱۹ مرداد 07:00

داخلی

دکتر زمانی

روز ساعت
 • چهارشنبه ۲۲ مرداد 13:30

اطفال

دکتر سلیم

روز ساعت
 • سه شنبه ۲۱ مرداد 07:00

اطفال

دکتر غفوری

روز ساعت
 • دوشنبه ۲۰ مرداد 07:00

بیهوشی

دکتر محبی

روز ساعت
 • یکشنبه ۱۹ مرداد 07:00

جراح عمومی

دکتر رضائی

روز ساعت
 • دوشنبه ۲۰ مرداد 13:30
 • چهارشنبه ۲۲ مرداد 13:30