کلیه و مجاری ادرار

دکتر محمدی

روز ساعت
 • سه شنبه ۰۵ مرداد 07:00

عفونی

دکتر خلیلی آزاد

روز ساعت
 • چهارشنبه ۰۶ مرداد 07:00

مغز و اعصاب

دکترآقایی

روز ساعت
 • دوشنبه ۰۴ مرداد 07:00

جراح عمومی

دکتر افتخار

روز ساعت
 • دوشنبه ۰۴ مرداد 07:00
 • چهارشنبه ۰۶ مرداد 07:00

قلب و عروق

تست ورزش

روز ساعت
 • یکشنبه ۰۳ مرداد 07:00

قلب و عروق

اکو

روز ساعت
 • یکشنبه ۰۳ مرداد 07:00

غدد

دکتر اخضری

روز ساعت
 • یکشنبه ۰۳ مرداد 07:00
 • دوشنبه ۰۴ مرداد 07:00
 • چهارشنبه ۰۶ مرداد 07:00

اطفال

دکتر سلیم

روز ساعت
 • سه شنبه ۰۵ مرداد 07:00

اطفال

دکتر غفوری

روز ساعت
 • چهارشنبه ۰۶ مرداد 13:30

ارتوپدی

دکتر نو نژاد

روز ساعت
 • یکشنبه ۰۳ مرداد 07:00

جراح عمومی

دکتر رضائی

روز ساعت
 • دوشنبه ۰۴ مرداد 13:30
 • چهارشنبه ۰۶ مرداد 13:30

اعصاب و روان

دکتر غفوری

روز ساعت
 • یکشنبه ۰۳ مرداد 07:00
 • سه شنبه ۰۵ مرداد 07:00
 • چهارشنبه ۰۶ مرداد 07:00